Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Ὁ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ἸΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ παρουσίασις τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος (γλῶσσα,φιλοσοφία,ἱστορία,πολιτικὴ) καὶ οὖτινος σχετίζεται μὲ αὐτὴν.Ἡ παράθεσις ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων, ἡ ἀνάλυσίς των εἰς τὰς κοινωνικὰς καὶ πολιτικὰς των πτυχὰς, μακρὰν πάσης κομματικῆς τε καὶ θρησκευτικῆς τοποθετήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: