Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:ΜΑΡΤΙΟΣ 1932
Το παρακάτω κείμενο, αποτελεί απόσπασμα από δημοσίευση στην εφημερίδα "Ριζοσπάστης", στις 6 Μαρτίου 1932 (σελίδα 4, παράγραφος 10):


"Η Ελλάδα είναι Κράτος ιμπεριαλιστικό, που κατέκτησε δια της βίας ολόκληρες περιφέρειες κατοικημένες από άλλες εθνότητες (Μακεδονία και Θράκη) που τις καταπιέζει και τις υποβάλλει σε μια αποικιακή εκμετάλλευση, που καταδιώκει και εξοντώνει τις εθνικές μειονότητες (Εβραίοι).
Το Κ.Κ. της Ελλάδος διακηρύττει εν ονόματι των βασικών αρχών του μπολσεβικισμού, για τη Μακεδονία και Θράκη το σύνθημα του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι πλήρους αποχωρισμού από το Ελληνικό Κράτος, του δικαιώματος για μια ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη και υποστηρίζει δραστήρια την επαναστατική πάλη του πληθυσμού των περιφερειών αυτών για την εθνική τους απελευθέρωση.
Το Κόμμα και μαζί του ολόκληρο το προλεταριάτο της Ελλάδος πρέπει να διεξαγάγουν μια συνεχή πάλη ενάντια στο ματωμένο καθεστώς, στο οποίο υποβάλλεται ο πληθυσμός των περιφερειών αυτών από μέρους της κεφαλαιοκρατίας και του Ελληνικού Κράτους, ενάντια σε όλες τις εκδηλώσεις καταπίεσης και εθνικής υποδούλωσης, για την υπεράσπιση των αγωνιστών της εθνικής απελευθέρωσης που υποβάλλονται στις πιο άγριες καταδιώξεις".

Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

«βαρβάρων δ’ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός»


ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ Α΄)


"Εἰ δή τις ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα φυόμενα βλέψειεν,

ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν τούτοις κάλλιστ’ ἂν οὕτω
θεωρήσειεν. ἀνάγκη δὴ πρῶτον συνδυάζεσθαι τοὺς ἄνευ
ἀλλήλων μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον θῆλυ μὲν καὶ ἄρρεν τῆς
γεννήσεως ἕνεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ’ ὥσπερ
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ φυτοῖς φυσικὸν τὸ ἐφίεσθαι,
οἷον αὐτό, τοιοῦτον καταλιπεῖν ἕτερον), ἄρχον δὲ φύσει καὶ
ἀρχόμενον διὰ τὴν σωτηρίαν. τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον τῇ
διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει, τὸ δὲ
δυνάμενον [ταῦτα] τῷ σώματι πονεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει
δοῦλον· διὸ δεσπότῃ καὶ δούλῳ ταὐτὸ συμφέρει. φύσει μὲν
οὖν διώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον (οὐθὲν γὰρ ἡ φύσις
ποιεῖ τοιοῦτον οἷον οἱ χαλκοτύποι τὴν Δελφικὴν μάχαιραν,
πενιχρῶς, ἀλλ’ ἓν πρὸς ἕν· οὕτω γὰρ ἂν ἀποτελοῖτο κάλ-
λιστα τῶν ὀργάνων ἕκαστον, μὴ πολλοῖς ἔργοις ἀλλ’ ἑνὶ
δουλεῦον)· ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις τὸ θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον τὴν
αὐτὴν ἔχει τάξιν. αἴτιον δ’ ὅτι τὸ φύσει ἄρχον οὐκ ἔχου-
σιν, ἀλλὰ γίνεται ἡ κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ δούλου. διό
φασιν οἱ ποιηταὶ «βαρβάρων δ’ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός»,
ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν".

ΣΧΟΛΙΑ:
Τὰ πολιτικὰ εἶναι ένα ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα ἔργα τοῦ μεγαλου στοχαστοῦ Άριστοτέλους καὶ ἀκόμη καὶ σήμερα ἀποτελοῦν τὴν βάσιν τῶν μελετῶν διὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὰς πολιτικὰς ἐπιστήμας.Ὁ Ἀριστοτέλης συνεκέντρωσε στοιχεία ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν προγενεστέρων τε καὶ τῶν συγχρόνων του, παρετήρησε τὴν ἐποχὴ του καὶ τὰ δεδομένα της καὶ ἔπειτα ἀνέπτυξε τὰς ἰδέας ποὺ τὸν ἀπασχολούσαν διὰ τὸν πολιτικὸν βίον, δίνοντάς μας ένα ἔργο δομημένο μὲ ἀξιοθαύμαστην λογικήν.
Εἰς τὸ πρῶτον κεφάλαιον καὶ συγκεκριμένα εἰς τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα, θέλοντας νὰ βγάλει συμπεράσματα διὰ τὴν πόλιν, τὴν διαιρεὶ εἰς τὰ ἐλάχιστα μόρια (μέρη) ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν. Καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν ἀνὴρ καὶ εἰς τὸ θήλυ, τὰ ὀποία δὲν δύνανται νὰ ὑπάρξουν ἀνεξαρτήτως τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ ἔχουν σκοπὸ τὴν τεκνοποιία (καὶ αὐτὸ, ὄχι ἐπειδὴ τὸ θέλουν, ἀλλὰ ἐπειδὴ, ὄπως ἀκριβῶς συμβαίνει εἰς τὰ ἄλλα ζῶα καὶ τὰ φυτά, εἶναι εἰς τὴν φύσιν των νὰ ἀφήνουν πίσω κάτι ὄμοιό των).Ἔπειτα ἀναφέρεται εἰς ἄλλα δύο μόρια τῆς πόλεως, εἰς τὸν ἀφέντην καὶ εἰς τὸν δοῦλον.Ἰσχυρίζεται δὲ πὼς ὅστις δύναται νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν νοῦ εἶναι ἀπὸ τὴν φύσιν του κυρίαρχος καὶ ἐξουσιάζει τοὺς ἄλλους, ἐνῶ ὅστις δύναται νὰ λειτουργεῖ μόνον μὲ τὸ σῶμα εἶναι ἀπὸ τὴν φύσιν του ἐξουσιαζόμενος καὶ ὀφείλει νὰ ὑποδουλώνεται εἰς τὸν ἀφέντην του.Ἔτσι, καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὄτι ἡ φύσις ἔχει καθορίσει τὸν προορισμὸ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ δούλου(ἡ γυνὴ τεκνοποιεῖ καὶ ὁ δοῦλος ἐκτελεῖ τὸ ἔργον τοῦ ἀφέντου του).
Εἰς τὴν συνέχειαν λέει ὄτι εἰς τοὺς βαρβάρους ἡ γυνὴ τε καὶ ὁ δοῦλος ἀνήκουν εἰς τὴν ἴδιαν τάξιν.Ἡ αἰτία γι' αὐτὸ εἶναι ὄτι οἱ βάρβαροι δέν εἶναι ἀφέντες ἀπὸ τὴν φύσιν των, ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔνωσιν ἐνὸς δούλου μὲ μία δούλην. Γι' αὐτὸ λένε οἱ ποιηταὶ ὄτι εἶναι φυσικὸ οἱ Ἕλληνες νὰ ἐξουσιάζουν τοὺς βαρβάρους (βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἐστι), ἀφοῦ εἶναι ἀπὸ τὴν φύσιν ἴδιο πράγμα βάρβαρος τε καὶ δοῦλος.
ΤΑΔΕ ἘΦΗ ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

"ΧΑΙΡΕ"-"ΧΑΙΡΕΤΕ"

Ἡ καθαρὰ ἑλληνικὴ ίδιαιτερότης ὡς πρὸς τὸν χαιρετισμὸ (δηλαδὴ νὰ εὐχόμαστε χαρὰ) ἔχει ἀτόφυα ἐπιβιώσει ἀπὸ τὸ παρελθόν.
Σχετικὰ μὲ τὸ "χαῖρε" διαβάζουμε:"...οὕτως ἀλλήλους, οὐ μόνον τὸ πρῶτον ἐντυγχάνοντες, ἀλλὰ καὶ διαλυόμενοι ἀπ' ἀλλήλων, ἀντὶ τοῦ "ὑγιαίνειν" καὶ "ἐρρώσθαι", "χαίρειν" διεκελεύοντο ἀλλήλοις...Ἀρχαίον ἔθος (συνήθεια)...οἱ δὲ λέγοντες πρῶτον Κλέωνα χρήσασθαι τούτῳ, ψεύδονται". Καὶ ὁ Λουκιανὸς συμπληρώνει:"τὸ μὲν δὴ χαίρειν, ἀρχαία μὲν ἡ προσαγόρευσις, οὐ μὴν έπικὴ μόνον, οὐδὲ ὑπὸ τὴν πρώτην ἔντευξιν, ἀλλὰ καὶ πρῶτον ἰδόντες ἀλλήλους ἔλεγον αὐτό".

ΠΗΓΗ:ἙΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,"μαθήματα άρχαίας ἕλληνικὴς γλώσσης",α΄ κύκλος σπουδῶν,ἐκδόσεις Γεωργιάδου.

Ὁ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ἸΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ παρουσίασις τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος (γλῶσσα,φιλοσοφία,ἱστορία,πολιτικὴ) καὶ οὖτινος σχετίζεται μὲ αὐτὴν.Ἡ παράθεσις ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων, ἡ ἀνάλυσίς των εἰς τὰς κοινωνικὰς καὶ πολιτικὰς των πτυχὰς, μακρὰν πάσης κομματικῆς τε καὶ θρησκευτικῆς τοποθετήσεως.